Chọn bộ sách lớp 1 năm học 2020 - 2021


Hình ảnh Thi giáo viên giỏi cấp Thanh phố.


Hình ảnh hội thi thuyết trình tiếng Anh cấp quân


Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11


Tuyên truyền An toàn giao thông


Hội thi vẽ tranh bảo vệ môi trường


Tuyên truyền ATGT trong năm học 2017-2018


Kết nạp đảng viên mới.


Ảnh hoạt động nhà trường


Hội thi thời trang xuân 2019 -2020


Nụ cười hồng năm học 2019-2020


KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


Hình Ảnh Tuyên truyền An toàn giao thông


Hình Thi GVCN giỏi cấp quân


Hình Thao giảng khôi 1


Sạch đôi tay vững tương lai


Hình giỗ Tổ Hùng Vương 2020-2021


HÌNH HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP QUẬN - TRÌNH BÀY BIÊN PHÁP


Hình ảnh Tổng kết lớp 1 năm 2020-2021


Hình ảnh họp Hôi đồng cuối năm - Năm học 2020-2021


Hình ảnh Hội đồng kiểm cuối năm - Khối 5 - Năm học 2020-2021


HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ.


Đoàn trường


Hình hoạt động đoàn trường


Hôi thi Vẽ trang trí bìa sách


Hội thi Mỹ thuật 2019 -2020


Hội đồng kiểm tra định kì cuối năm lớp 5 năm học 2019-2020


87